Difference between revisions of "Translations:Install/20/hy"

(Created page with "Ահա ինչպէս անել հեռակայ տեղակայումը․ Նախ, պէտք է համոզուէք, որ System Rescue CD֊ն ունի գործող կապ։ Յետո...")
 
(No difference)

Latest revision as of 14:55, August 17, 2015

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Install)
If you'd like to complete the install remotely, here's how. First, you will need to ensure that System Rescue CD has a functioning network connection. Then, you will need to set a root password for System Rescue CD:
TranslationԱհա ինչպէս անել հեռակայ տեղակայումը․ Նախ, պէտք է համոզուէք, որ System Rescue CD֊ն ունի գործող կապ։ Յետոյ, պէտք է նշել System Rescue CD֊ի root֊ի ծածկագիրը։

Ահա ինչպէս անել հեռակայ տեղակայումը․ Նախ, պէտք է համոզուէք, որ System Rescue CD֊ն ունի գործող կապ։ Յետոյ, պէտք է նշել System Rescue CD֊ի root֊ի ծածկագիրը։