Difference between revisions of "Translations:Install/29/hy"

(Created page with "Նախկինում PC համատեղելի համակարգիչ մեկնարկելու միայն մէկ ձեւ կար։ Բոլոր համակարգիչները՝ թէ սեղ...")
 
(No difference)

Latest revision as of 09:12, August 18, 2015

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Install)
In earlier times, there was only one way to boot a PC-compatible computer. All of our desktops and servers had standard firmware called the "PC BIOS," all our hard drives used Master Boot Records at the beginning of the disk, where the PC BIOS would "look" to find boot loader code which would in turn load Linux, and our hard drives were partitioned into different regions using the standard MBR partition scheme. That was just how it was done. And we liked it that way!
TranslationՆախկինում PC համատեղելի համակարգիչ մեկնարկելու միայն մէկ ձեւ կար։ Բոլոր համակարգիչները՝ թէ սեղանի, թէ սպասարկիչները (սերուերները) ունէին ստանդարտ «ֆիրմուեյր», որը կոչւում էր «PC BIOS», բոլոր կոշտ սկաւառակները օգտագործում էին Master Book Record կոչուող հատուած սկաւառակի ամենասկզբում, ուր PC BIOS֊ը «փնտրում» էր համակարգի մեկնարկի կոդը, որը իր հերթին կը բեռներ Լինուքս։ Նաեւ, մեր կոշտ սկաւառակները բաժանուած էին տարբեր տիրոյթների օգտագործելով MBR բաժինների ստանդարտը։ Ահա թէ ինչպէս էր դա արւում, ու մեզ դա դուր էր գալիս։

Նախկինում PC համատեղելի համակարգիչ մեկնարկելու միայն մէկ ձեւ կար։ Բոլոր համակարգիչները՝ թէ սեղանի, թէ սպասարկիչները (սերուերները) ունէին ստանդարտ «ֆիրմուեյր», որը կոչւում էր «PC BIOS», բոլոր կոշտ սկաւառակները օգտագործում էին Master Book Record կոչուող հատուած սկաւառակի ամենասկզբում, ուր PC BIOS֊ը «փնտրում» էր համակարգի մեկնարկի կոդը, որը իր հերթին կը բեռներ Լինուքս։ Նաեւ, մեր կոշտ սկաւառակները բաժանուած էին տարբեր տիրոյթների օգտագործելով MBR բաժինների ստանդարտը։ Ահա թէ ինչպէս էր դա արւում, ու մեզ դա դուր էր գալիս։