Difference between revisions of "Translations:Install/89/hy"

(Created page with "Եթէ ունէք {{f|/tmp}} կամ {{f|/var/tmp}} հասցէագրքերը այլ նիշքային համակարգում, ապա անպայման փոխէք միացման...")
 
(No difference)

Latest revision as of 11:54, September 12, 2015

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Install)
If you have {{f|/tmp}} or {{f|/var/tmp}} on a separate filesystem, be sure to change the permissions of the mount point to be globally-writeable after mounting, as follows:
TranslationԵթէ ունէք {{f|/tmp}} կամ {{f|/var/tmp}} հասցէագրքերը այլ նիշքային համակարգում, ապա անպայման փոխէք միացման կէտի թոյլատւութիւնները որ լինեն ընդհանուրի կողմից գրման ենթակայ միացնելուց յետոյ, այսպէս՝

Եթէ ունէք /tmp կամ /var/tmp հասցէագրքերը այլ նիշքային համակարգում, ապա անպայման փոխէք միացման կէտի թոյլատւութիւնները որ լինեն ընդհանուրի կողմից գրման ենթակայ միացնելուց յետոյ, այսպէս՝