Translations:Install/16/th

ถ้าคุณต้องทำการติดตั้งไวไฟสำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ต จะต้องใช้ System Rescue CD graphical environment โดยการรันคำสั่ง startx