Translations:Install/20/hy

From Funtoo
Jump to: navigation, search

Ահա ինչպէս անել հեռակայ տեղակայումը․ Նախ, պէտք է համոզուէք, որ System Rescue CD֊ն ունի գործող կապ։ Յետոյ, պէտք է նշել System Rescue CD֊ի root֊ի ծածկագիրը։