Translations:Install/24/hy

From Funtoo
Jump to: navigation, search

Երբ արդեն կպել էք SSH֊ով, նշանակում է արդեն մուտք էք գործել System Rescue CD եւ կարող էք սկսել տեղակայման գործողութիւնները։