Translations:Install/4/hy

From Funtoo
Jump to: navigation, search

Եթէ ունեցել էք փորձ տեղակայելու Ջենթու Լինուքս ապա շատ քայլեր նման են լինելու, սակայն պէտք է կարդալ ամբողջը, որովհետեւ կան քիչ տարբերութիւններ։ Եթէ նոր էք Ջենթու-ական Լինուքս տեղադրելուն, կամ նոր էք Լինուքսին առհասարակ — ողջո՜յն։ Մենք փորձել ենք այս տեղակայման հրամանները հասկանալի դարձնել նոր օգտատէրերին նոյնպէս։