Translations:Install/14/th

เมื่อบููตเข้าไปยังใน System Rescue CD จะต้องทำการเช็คก่อนว่าคุณสามารถเข้าใช้งาน internet ได้หรือไม่ เนื่องจากการเข้าถึง internet จำเป็นอย่างมากเพื่อใช้ในการติดตั้ง Funtoo linux